Loading...
Tác giả :

A. Chức năng:    

 1. 1. Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong đào tạo đại học thuộc phương thức không chính quy nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam (hệ chính quy, hệ vừa học vừa làm, hệ từ xa …). 
 2. 2. Đào tạo và phối hợp với các khoa trong các công tác đào tạo đại học theo hình thức vừa làm vừa học (hệ tại chức) tại trường và tại địa phương.
 3. 3. Đào tạo và phối hợp với các khoa trong các công tác đào tạo đại học loại hình đào tạo từ xa tại địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực cho địa phương.

B. Nhiệm vụ

  Thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh, quản lý giáo vụ, quản lý sinh viên, hợp đồng đào tạo hệ đại học vừa làm vừa học và loại hình đào tạo từ xa, thực hiện các công việc cụ thể sau:

 1. 1. Xây dựng và đề xuất lên Ban Giám hiệu về phương hướng, mục tiêu, cơ cấu ngành nghề, phương thức liên kết đào tạo hệ đại học vừa làm vừa học và loại hình đào tạo từ xa.
 2. 2. Tổ chức tuyển sinh đại học không chính quy: hình thức vừa học vừa làm, đào tạo từ xa …
 3. 3. Tổ chức và cùng với Khoa quản ngành kiểm tra điều kiện liên kết đào tạo tại địa phương.
 4. 4. Lập kế hoạch đào tạo năm học, học kỳ: Lập phiếu bỏ dạy, xếp thời khóa biểu, lịch thi học kỳ và thi tốt nghiệp.
 5. 5. Tổ chức và cùng với Thanh tra đào tạo, các Khoa giám sát các kỳ thi học kỳ tại đơn vị liên kết.
 6. 6. Thực hiện việc quản lý điểm, xử lý học vụ.
 7. 7. Thực hiện và ký hợp đồng …..mời giảng.
 8. 8. Tính toán khối lượng giảng dạy và tiền giảng dạy của các giảng viên cơ hữu, thỉnh giảng. 
 9. 9. Phối hợp với phòng Kế hoạch Tài chính thực hiện và kiểm tra thanh quyết toán khối lượng giảng dạy và tiền giảng dạy của các giảng viên cơ hữu, thỉnh giảng. 
 10. 10. Làm nhiệm vụ quản lý hồ sơ; đề xuất khen thưởng, kỷ luật sinh viên.
 11. 11. Chủ trì và cùng các đơn vị chức năng tổ chức khai giảng, bế giảng, phát bằng tốt nghiệp.
 12. 12. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị chức năng trong trường và đơn vị liên kết tổ chức các hoạt động liên quan tới sinh viên.
 13. 13. Là đầu mối liên hệ với địa phương và các đơn vị chức năng khác trong Trường để xử lý và trình Ban Giám hiệu xử lý các công việc liên quan tới đào tạo, quản lý sinh viên.
 14. 14. Cùng phòng Kế hoạch Tài chính soạn thảo Biên bản ghi nhớ, Hợp đồng đào tạo, thanh quyết toán tài chính trình Ban Giám hiệu.

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng: 45,723

Tổng truy cập:581,543

Phòng Đào tạo không chính quy
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 0283.7223504 Fax: 0283.7223503
.