Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh 4.0-HCMUTE 4.0
Loading...
Tác giả :

A. Chức năng:   
       Phòng Đào tạo Không chính quy thuộc Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh có các chức năng: 

 1. 1. Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong các vấn đề về đào tạo bậc đại học thuộc phương thức giáo dục thường xuyên trong hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam.
 2. 2. Tổ chức, quản lý đào tạo và phối hợp với các khoa trong các công tác đào tạo bậc đại học thuộc phương thức giáo dục thường xuyên tại trường và tại địa phương.

B. Nhiệm vụ

   Phòng Đào tạo Không chính quy làm nhiệm vụ tuyển sinh, quản lý giáo vụ, quản lý sinh viên, hợp đồng đào tạo hệ đại học thuộc phương thức giáo dục thường xuyên tại trường và tại địa phương. Cụ thể thực hiện các công việc sau:

 1. 1. Xem xét và đề xuất lên Ban Giám hiệu về phương hướng, mục tiêu, cơ cấu ngành nghề, phương thức liên kết đào tạo bậc đại học thuộc phương thức giáo dục thường xuyên.
 2. 2. Tổ chức tuyển sinh bậc đại học thuộc phương thức giáo dục thường xuyên.
 3. 3. Tổ chức và cùng với Khoa quản ngành kiểm tra điều kiện liên kết đào tạo tại địa phương.
 4. 4. Lập kế hoạch đào tạo năm học, học kỳ: Lập phiếu báo dạy, xếp thời khóa biểu, lịch thi học kỳ và thi tốt nghiệp.
 5. 5. Tổ chức và cùng với Thanh tra đào tạo, các Khoa giám sát các kỳ thi học kỳ tại đơn vị liên kết.
 6. 6. Thực hiện việc quản lý điểm, xử lý học vụ.
 7. 7. Thực hiện và ký hợp đồng mời giảng.
 8. 8. Tính toán khối lượng giảng dạy và tiền giảng dạy của các giảng viên cơ hữu, thỉnh giảng. 
 9. 9. Phối hợp với phòng Kế hoạch Tài chính thực hiện và kiểm tra thanh quyết toán khối lượng giảng dạy và tiền giảng dạy cho các giảng viên cơ hữu, thỉnh giảng. 
 10. 10. Làm nhiệm vụ quản lý hồ sơ; đề xuất khen thưởng, kỷ luật sinh viên.
 11. 11. Chủ trì và cùng các đơn vị chức năng tổ chức khai giảng, bế giảng, phát bằng tốt nghiệp.
 12. 12. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị chức năng trong trường và đơn vị liên kết tổ chức các hoạt động liên quan tới sinh viên.
 13. 13. Là đầu mối liên hệ với địa phương và các đơn vị chức năng khác trong Trường để xử lý hay trình Ban Giám hiệu xử lý các công việc liên quan tới đào tạo, quản lý sinh viên.
 14. 14. Cùng phòng Kế hoạch Tài chính soạn thảo Biên bản ghi nhớ, Hợp đồng đào tạo, thanh quyết toán tài chính trình Ban Giám hiệu.

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng: 95,343

Tổng truy cập:1,333,570

Phòng Đào tạo không chính quy
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 0283.7223504 Fax: 0283.7223503
.